TOS Energy Service a.s.
TOS Energy Service a.s. Výstavba energetických zařízení
TOS Energy Service a.s.
Služby

Na této stránce se pracuje

 

Kompletní nabídka služeb a servisu BPS a ČOV

Poradenství

Výstavba bioplynové stanice je velmi zásadním krokem, který musí vycházet z dobré znalosti problematiky a analýzy všech nutných předpokladů pro úspěšnou realizaci. Na základě našich bohatých zkušeností nabízíme poradenství v následujících oblastech:

 • Hodnocení realizovatelnosti záměru
 • Prvotní technologický návrh
 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Zpracování energetického auditu
 • SWOT analýza
 • Variantní analýza

Legislativa

 • Analýza realizovatelnosti záměru
 • Zpracování harmonogramu činností
 • Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • Koordinaci vyřízení potřebných stanovisek k vydání ÚR
 • Zpracování studií a oznámení (EIA, Natura)
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Koordinaci aktivit a komunikace s úřady
 • Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení
 • Zpracování kompletní dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Zajištění potřebných studií a podkladů
 • Řízení a koordinace procesu získání stavebního povolení

Technické a ekonomické výpočty

 • Výpočet výtěžnosti dostupné biomasy
 • Návrh optimální skladby kofermentátu
 • Propočet produkce bioplynu
 • Výpočet kapacity a výkonu bioplynové stanice
 • Kalkulace příjmů a nákladů
 • Finanční analýza
 • Hodnocení rentability

Energetický audit

Předmětem energetického auditu je projektový záměr na vybudování bioplynové stanice, která bude připojena do veřejné distribuční sítě a veškerá vyrobená elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě. Teplo bude jednak využito pro výrobu bioplynu, jednak prodáváno externímu odběrateli. Cílem energetického auditu je určení a technicko – ekonomické posouzení potenciálu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, posouzení technického řešení, účelnosti a ekonomické návratnosti projektu a dosažení snížení emisí CO2.

Projektování

Naše projekční a konstrukční oddělení se především zabývá tvorbou přípravných projekčních podkladů k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a zpracovávání prováděcích technologických projektů pro dodávky bioplynových stanic. Náš tým zpracuje návrh technologických rozvodů kalů, plynu a vody. V rámci těchto projektů dále zpracujeme kompletní montážní a výrobní dokumentaci pro zařízení bioplynových stanic. Projekční a konstrukční tým tvoří projektanti a konstruktéři s dlouholetou praxí v oboru. Tito odborníci v minulosti působili a projekčně zpracovávali projekty plynových a kalových hospodářství na komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. V průběhu posledních osmi let se pak aktivně podíleli právě na projektování bioplynových stanic. Veškeré projekty a konstrukční dokumentace jsou zpracovávány na specializované technice za použití profesionálního projekčního softwaru AutoCAD.

Příprava a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb provádí kompletní realizace výstavby bioplynových stanic a to jak v rámci dodávky jednotlivých technologických částí, tak i ve formě realizace na klíč, kdy nedílnou součástí dodávky jsou také stavební práce, systém měření a regulace, či připojení do rozvodné sítě. Po ukončení výstavby se dále toto oddělení účastní zkušebního provozu, zajišťuje spuštění technologie na projektované parametry a dále, v rámci servisní činnosti, provádí periodické prohlídky bioplynové stanice. Naše oddělení přípravy a realizace staveb disponuje zkušenými techniky a stavbyvedoucími s praxí ve výstavbě a se znalostmi technologie a provozu bioplynových stanic.

Záruční a pozáruční servis

Naše společnost dále nabízí odborný servis bioplynových stanic a to jak v rámci záruční doby, tak samozřejmě pozáruční servis na veškeré naše dodávky.

 • Strojní servis
 • Biologický servis
 • Monitoring

Strojní servis

 • Vypracování servisní osy pro danou BPS
 • Provádění základní údržby strojů a zařízení dle osy
 • Provádění technických prohlídek zařízení
 • Provádění revizí a tlakových zkoušek
 • Provádění záručních a pozáručních oprav
 • Servis komponent BPS (míchadla, čerpadla ,…)
 • Pravidelná výměna olejů

Biologický servis

Společnost TOS Energy Service a.s. nabízí svým klientům také odborný biologický servis zahrnující optimalizaci procesu, provádění měření a rozborů za využití vlastní specializované laboratoře. K dispozici je Vám náš vysoce kvalifikovaný tým specialistů, odborníků na proces anaerobní fermentace a provozování BPS.

 • Analýza fermentačních kalů
 • Analýza vstupních surovin
 • Stanovení produkce bioplynu
 • Zázemí ve vlastní laboratoři

Monitoring

V sídle společnosti TOS Energy Service a.s. je instalován systém dohledu „Monitoring BPS“ nad všemi realizovanými bioplynovými stanicemi. Odborný personál zajištuje kontrolu nad základními parametry BPS (teploty, tlaky, dávkování, atd) a vyrobenou elektrickou a tepelnou energií.

 • On-line dohled nad realizovanými BPS
 • Denní vyhodnocování stavu BPS
 • V případě poruchy okamžitý zásah servisním střediskem 

 
TOS Energy Service a.s.