TOS Energy Service a.s.
TOS Energy Service a.s. Výstavba energetických zařízení
TOS Energy Service a.s.
Bioplynové stanice a čistírny odpadních vod a plynů

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou zařízení, které vyrábí energii z obnovitelných zdrojů obsahujících rozložitelné organické látky. Rozkladem organických látek anaerobní fermentací vzniká bioplyn. Ten se spaluje v kogenerační jednotce, plynový motor pohání turbogenerátor a vzniká elektrická a tepelná energie.

Anaerobní fermentace je biologický proces, při kterém mikroorganismy za nepřístupu vzduchu rozkládají organické látky a vzniká bioplyn, převážně směs methanu a oxidu uhličitého. Jedná se o mokrou mezofilní nebo termofilní fermentaci, přičemž sušina fermentačního kalu je menší než 12%.

Výhody bioplynových stanic

 • Získání hodnotné energie (elektrická energie, teplo).
 • Zmenšení zatížení prostředí zápachem.
 • Zmenšení zatížení ovzduší čpavkem a metanem.
 • Likvidace a zpracování jinak těžko odbouratelných organických zbytků.
 • Možnost poskytování placených služeb ekologické likvidace organických odpadů jiným subjektům.
 • Získání vysoce hodnotného organického hnojiva s podstatně sníženým žíravým účinkem.
 • Získání paliva – úpravou bioplynu lze získat pohonnou látku pro dopravní prostředky nebo náhradu za zemní plyn pro topení a ohřev objektů či domácností.
 • Získání paliva v podobě pelet digestátu.

Základní popis bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou zařízení, které vyrábí energii z obnovitelných zdrojů obsahujících rozložitelné organické látky. Rozkladem organických látek anaerobní fermentací vzniká bioplyn. Ten se spaluje v kogenerační jednotce, plynový motor pohání turbogenerátor a vzniká elektrická a tepelná energie.

Přehled nejčastěji používaných surovin:

 • prasečí nebo hovězí kejda
 • hnůj z chovu skotu, koní, koz, ovcí a králíků
 • drůbeží exkrementy
 • kukuřičná siláž
 • travní biomasa (seno nebo siláž)
 • odpady ze zpracování brambor
 • biologicky rozložitelné průmyslové odpady, např. cukrovarské řízky a lihovarské výpalky
 • komunální odpad z domácností, restaurací, separovaný bioodpad
 • kaly z čistíren odpadních vod
 • další biologicky rozložitelné materiály a odpady

Popis fermentačního procesu:

Anaerobní fermentace je biologický proces, při kterém mikroorganismy za nepřístupu vzduchu rozkládají organické látky a vzniká bioplyn, převážně směs methanu a oxidu uhličitého. Jedná se o mokrou mezofilní fermentaci při teplotě 37 – 42 °C, přičemž sušina ve fermentoru je menší než 12 %.

 

Čistírny odpadních vod a plynů

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Setkáváme se s nimi jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy.

Společnost TOS Energy Service a.s. se specializuje zejména na rekonstrukce a montáž plynového hospodářství a na dodávku a montáž plynojemů.

TOS Energy Service a.s.