TOS Energy Service a.s.
TOS Energy Service a.s. Výstavba energetických zařízení
TOS Energy Service a.s.
O společnosti

Společnost TOS Energy Service a.s. je českou firmou zabývající se montáží, výstavbou, provozováním a servisem technologických celků a zařízení. Specializujeme se na montáž potrubních systémů, technologie strojního a věžového chlazení, výstavbu kotelen, stavbu a montáž ocelových konstrukcí, návrh a výstavbu bioplynových stanic a čističek odpadních vod a plynů.

 

TOS Energy Service a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s certifikátem požadavků na jakost při svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro svařovací procesy dle ISO 4063: 111 a 141 pro skupiny základních materiálu dle ISO 15 608 1.2 a 8.1. Prodkutových norem ČSN EN ISO 13480-4, TPG 70301, TPG 70401 a TPG 60502. Odpovědným pracovníkem svářečského dozoru je Ing. Karla Biolková EWE/CZ 00017 ze společnosti Sváčečská škola 111, s.r.o.

 


Zajišťujeme také kompletní dodávku bioplynových stanic (BPS) na klíč, jejich provoz a servis. Přispíváme k využití zemědělských plodin, zemědělských odpadů či průmyslových odpadů k výrobě elektrické energie a tepla. Dále nabízíme realizace čističek odpadních vod (ČOV) a topenářské, vodo instalatérské a stavební práce.

Ve společnosti pracuje tým lidí, kteří mají více jak 10 leté zkušenosti (projekční, reálná výstavba BPS včetně biologicko-chemické praxe) z oboru energetiky a obnovitelných zdrojů. Náš tým lidí postavil první Bioplynovou stanici v České republice - BPS Letohrad. Má za sebou výstavbu cca 36 ks BPS v České republice, Slovenské republice, Polsku, Litvě a Moldávii.


Politika společnosti

Základní orientace společnosti:

  • vytvořit a zavést systém jakosti dle ČSN EN ISO řady 9000 a dále ho rozvíjet
  • dosáhnou toho, aby se firmy stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem prací v oboru provádění stavebních prací, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Angažovanost vedení:

  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování efektivnosti systému jakosti a zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé společnosti
  • vedení společnosti je odpovědné za jakost výrobků a služeb a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systému jakosti
  • vedení společnosti se zavazuje dodržovat platnou legislativu

Angažovanost zaměstnanců:

  • zabezpečování jakosti našich služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost

Vztah k zákazníkům:

  • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní, nebo předčí jejich požadavky

Vztah k dodavatelům:

  • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k vlastním zaměstnancům:

  • vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti
TOS Energy Service a.s.